OBJEM TOPLINE PRAVILA ZA SODELOVANJE PRI PRIDOBIVANJU DONATORSKIH SREDSTEV

1. Objem topline je družbeno odgovoren projekt, organiziran s strani podjetja Studio Moderna d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje (v nadaljevanju: »organizator«), ki za pravne osebe ureja način pridobitve donatorskih sredstev. Objem topline poteka od 18. junija 2012 do preklica.

2. Do sodelovanja in prejema donacije prek Objema topline so upravičene izključno pravne osebe, rezidenti Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljene za opravljanje nepridobitnih dejavnosti in bodo donatorska sredstva porabila v humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, športne, kulturne, ekološke namene (v nadaljevanju: »prosilci«).

3. Organizator bo vsak mesec v ta namen podaril skupno do 1.000 € (z DDV) trem prosilcem v denarju in/ali v naravi (izdelki blagovne znamke Dormeo) in/ali v drugi obliki, odvisno od dogovora s prosilcem in odvisno od projekta, zaradi katerega sodeluje (v nadaljevanju: »donacija«). V primeru donacije v naravi si organizator pridržuje pravico, da je skupna vrednost donacije višja od 1.000 € zaradi lažje oz. ustreznejše razdelitve sredstev.

4. Organizator želi čim bolj izključiti subjektivno izbiro, zato z družbeno odgovornim projektom Objem topline obiskovalcem spletne strani http://objemtopline.dormeo.net/ (v nadaljevanju: »obiskovalci«) omogoča, da sodelujejo v postopku izbora prejemnikov donacije. To pomeni, da lahko obiskovalci s podarjanjem objemov podprejo svoje prosilce, ki si po njihovem mnenju najbolj zaslužijo donacijo.

5. Prosilec se lahko za sodelovanje prijavi samo preko prijavnega obrazca, objavljenega na spletni strani http://objemtopline.dormeo.net/ (v nadaljevanju: »spletna stran Objema topline«). Ob prijavi je potrebno navesti uradni naziv prosilca, njegov naslov, davčno številko, zakonitega zastopnika, številko transakcijskega računa, kontaktno osebo, njen e-naslov, razlog za prijavo in ime projekta, za katerega bodo sredstva porabljena v primeru, da bo prosilec upravičen do donacije. Poleg tega mora biti izraženo tudi strinjanje s pravili za sodelovanje.

6. Posamezni krog Objema topline se izvede le v primeru, da prijave dosegajo minimalno število sodelujočih, tj. vsaj pet (5) prijavljenih prosilcev donacije za dotični mesec. V nasprotnem primeru se že oddane in potrjene prijave avtomatsko prenesejo v naslednji mesec. Prosilci bodo o prenosu izbora prejemnikov donacije v naslednji mesec obveščeni na e-naslov, ki ga navedejo v prijavi, najkasneje do konca meseca, v katerem so se prijavili.

7. Kontaktna oseba, navedena v prijavi, bo neposredno po oddaji prijave preko neposrednega povratnega sporočila obveščena o prejemu prijave, obenem pa bo naprošena, da na e-naslov objemtopline@studio-moderna.com v najkasneje do vključno 24. v mesecu pošlje logotip v zahtevani obliki in povezavo do spletne strani prosilca (po prejemu slednjega se prijava smatra za zaključeno). Če logotipa in povezave v danem roku organizator ne prejme, se prijava prenese v naslednji mesec, prosilec pa mora do 24. dne naslednjega meseca organizatorju posredovati logotip in povezavo do spletne strani in zaključiti svojo prijavo. Prijava prosilca se lahko v naslednji mesec prenese zgolj enkrat. V primeru, da prosilec nima logotipa in/ali spletne strani, mora to sporočiti na omenjeni e-naslov in prijava bo upoštevana. Prosilec lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) prijave in sodelovanja v Objemu topline. Odstranitev prosilec zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov objemtopline@studio-moderna.com.

8. Prijava mora biti zaključena do vključno 24. dne v tekočem mesecu, če želi prosilec sodelovati v Objemu topline naslednji mesec. Prijave prejete po tem datumu se bodo štele kot prejete v naslednjem mesecu, kar pomeni, da bo sodelovanje možno en mesec kasneje. Prosilec mora v tem primeru do 24. dne naslednjega meseca organizatorju posredovati logotip in povezavo do spletne strani in zaključiti svojo prijavo. Prosilec sodeluje v Objemu topline en koledarski mesec.

9. Obiskovalci, ki se bodo odločili za glasovanje s podeljevanjem objemov (v nadaljevanju: »glasovalci«), bodo lahko vsak dan podarili po en objem vsakemu prosilcu. Za podarjanje objemov se mora vsak obiskovalec registrirati s svojim e-naslovom, s čimer želimo preprečiti zlorabe pri podarjanju objemov. E-naslova ne bomo uporabili v marketinške namene ali kakšen drug namen, ki ni povezan z izvedbo Objema topline.

10. Obiskovalec lahko opravi registracijo, ko prvič podari objem s klikom na gumb »Podarjam objem«. V okno, ki se odpre, vpiše svoj e-naslov, obkljuka strinjanje s pravili za sodelovanje in klikne gumb »Potrdi«. Na vpisani e-naslov bo poslana elektronska pošta s povezavo, s klikom na katero bo obiskovalcu omogočeno podarjanje objemov tudi v prihodnje brez ponovne registracije (dokler ne zbriše »cookijev« oziroma »piškotkov«).

11. Objemi se podarjajo med vključno 1. in vključno zadnjim dnem v mesecu. Število podarjenih objemov bo vseskozi objavljeno na spletni strani Objema topline in se bo sproti osveževalo. Ti glasovi pa ne prikazujejo končnega rezultata oziroma zmagovalcev meseca. Organizator bo namreč po vsakem mesecu opravil analizo, s katero bo preveril morebitne nepravilnosti pri podarjanju objemov. V primeru ugotovljenih kršitev, kot so le-te definirane v 13. členu, ima organizator pravico izločiti vse neveljavne objeme. Šele nato bodo znani uradni, končni rezultati, o katerih bodo sodelujoči obveščeni preko e-pošte.

12. Sredstva, razpisana za posamezen mesec, bodo prejeli trije (3) prosilci z največ podarjenimi objemi. Sredstva se bodo razdelila na sledeč način, glede na dobljeno število objemov:

1. mesto: 500 EUR;

2. mesto: 300 EUR;

3. mesto: 200 EUR.

13. Med neveljavne objeme se šteje objeme, podarjene s strani: a. Glasovalca, ki je iz enega e-naslova za istega prejemnika podaril več objemov, kot je bilo število dni v mesecu. V tem primeru obvelja le toliko objemov, kot je bilo število dni v mesecu. b. Glasovalca, ki je podarjal objeme s pomočjo neveljavnih e-naslovov (npr. naslovi začasnih e-poštnih servisov). V tem primeru izločimo vse objeme iz neveljavnih e-naslovov. c. Več kot 5 različnih glasovalcev, ki v enem mesecu glasujejo iz istega računalnika ali IP naslova: v tem primeru se upošteva le glasove tistih prvih petih glasovalcev, ki so v mesecu podelili največ objemov. d. Avtomatskih mehanizmov glasovanja. Vse take objeme se šteje za neveljavne in se jih izloči. e. V primeru množičnih kršitev iz istega računalnika ali IP naslova, ima organizator pravico izločiti vse glasove iz tega računalnika ali IP naslova.

14. Prejemniki donatorskih sredstev bodo v roku sedmih (7) delovnih dni po poteku obdobja zbiranja objemov obveščeni o končnem številu objemov in poteku izvedbe donacije. Prejemniki bodo objavljeni na spletni strani Objema topline, v skladu s presojo organizatorja pa tudi na družbenih medijih organizatorja (npr. vendar ne omejeno na Facebook, Instagram, itd.). V primeru, da prejemnik donacijo zavrne, se ta sredstva prenesejo v naslednji mesec.

15. Pogoj za prejem donacije je podpis donatorske pogodbe v roku dvajset (20) dni od prejema osnutka pogodbe in posredovanje vsaj ene fotografije oziroma drugega dokazila, s katerim se izkaže prejem sredstev oz. za kaj so bila sredstva porabljena. Donator si pridržuje pravico, da v 30 dneh od prejema dokazil iz prejšnjega odstavka, ob morebitni ugotovitvi njegove nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva dodatna dokazila s katerimi bo prejemnik donacije zadostno izkazal porabo celotnih sredstev donacije skladno z določili te pogodbe. Za predložitev dodatnih dokazil postavi donator prejemniku donacije ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od osem (8) dni in ne daljši od trideset (30) dni. S posredovanjem fotografij(e) se materialne avtorske pravice neekskluzivno prenesejo na organizatorja in z njim povezane družbe, vključujoč pravico do reproduciranja in distribuiranja. Prenos pravic velja časovno in teritorialno neomejeno. Organizator in z njim povezane družbe lahko uporabijo fotografije in izjave delno ali v celoti v vseh prodajnih kanalih organizatorja in z njim povezanih pravnih oseb. Prejemnik donacije se nadalje zavezuje, da bo prejeta sredstva porabil v enem (1) letu od podpisa pogodbe o donatorstvu s strani obeh pogodbenih strank.

16. Če pride do kakršnekoli kršitve obveznosti iz prejšnje, 15. točke, prejemnik izgubi pravico do prejema donacije oziroma mora le-to vrniti, njegovo mesto pa lahko zasede naslednji prosilec, ki je prejel največ objemov. V primeru neizpolnitve obveznosti podpisa pogodbe, prejemnik izgubi pravico do prejema donacije. Če pride do kršitve obveznosti posredovanja fotografij oziroma drugih dokazil o izvedbi projekta oziroma če prejemnik prejetih sredstev ne porabi enem (1) letu od podpisa pogodbe o donatorstvu s strani obeh pogodbenih strank, mora prejemnik organizatorju povrniti vrednost donacije oz. vrniti izdelke, ki jih je prejel kot donacijo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema donacije do dneva vračila.

17. V primeru, da kateri izmed pogojev ni bil izpolnjen zaradi višje sile ali objektivnih razlogov, mora prejemnik, v kolikor se komisija strinja, da ima opravičljiv razlog, svoje obveznosti izpolniti takoj po preteku takšnega stanja, po dogovoru z organizatorjem. V nasprotnem primeru, ko tudi v najkrajšem možnem času te obveznosti niso bile izpolnjenje, a najkasneje v sedmih (7) dneh po preteku takšnega stanja, mora vrniti celotno vrednost donacije.

18. Za preglednost delovanja Objema topline skrbi komisija, ki jo sestavljajo Urška Plavčak, Tatjana Demšar Pokorn in Tina Kruljec.

19. Prejemnik donatorskih sredstev se v obdobju 12 mesecev od podpisa donatorske pogodbe ne more prijaviti za sodelovanje v Objem topline.

20. Prenos donacije na tretjega ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da prejemnik v določenem roku na naslovu organizatorja z ustreznimi dokumenti izkaže svoj nepridobitni namen za katerega je sodeloval v Objemu topline in/ali način porabe prejete donacije. V primeru, da prejemnik tega noče storiti, izgubi pravico do donacije, taka donacija pa se nato lahko podeli naslednjemu prosilcu v Objemu topline z največ prejetimi objemi.

21. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz prejete donacije oz. kot posledica rabe izdelkov, ki so predmet donacije. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove Objem topline. O tem mora prosilce in obiskovalce prek spletne strani Objema topline obvestiti v takoj ko je to mogoče. V takšnem primeru prosilcem in obiskovalcem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z Objemom topline oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse prosilce in obiskovalce.

22. Pravila za sodelovanje so dostopna na vpogled v pisni obliki pri organizatorju Studio Moderna d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana ter na spletni strani http://objemtopline.dormeo.net/. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila sodelovanja. Sprememba velja z dnevom objave. Prosilci, ki jih sprememba zadeva, bodo o njej obveščeni še isti dan.

23. Organizator bo podatke, ki jih bo pridobil od sodelujočih (torej prosilcev in obiskovalcev), uporabljal izključno za: • izvedbo projekta Objem topline; • obveščanje prejemnikov v zvezi z Objemom topline; • komuniciranje s prosilci v povezavi z izvedbo Objema topline po e-pošti.

24. Organizator bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Organizator pridobljenih podatkov ne bo brez predhodnega soglasja posredoval ali razkril tretjim osebam.

25. Osebni podatki prosilcev so obdelovani na podlagi njihove prijave za Objem topline in bodo hranjeni 18 mesecev po preteku meseca v katerem je prosilec sodeloval v Objemu topline.

26. Osebni podatki glasovalcev se bodo obdelovali izključno za namen glasovanja in pregleda pravilnosti le tega, skladno s temi pravili, ter bodo zbrisani v enem mesecu od podpisa pogodbe s prejemniki donacije.

27. Organizator skrbi za varnost vaših osebnih podatkov, skladno z ocenami tveganj, ki bi jih nepooblaščen dostopom izguba, uničenje, ponarejanje, manipuliranje ali razkritje lahko povzročilo.

28. Vsak posameznik ima pravice glede obdelave osebnih podatkov, določene z veljavno zakonodajo. V kolikor želite dostopati do vaših osebnih podatkov, želite popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejiti njihovo uporabo, nam to sporočite na naslov objemtopline@studio-moderna.com ali na naslov organizatorja, s pripisom Za objem topline.

29. Nadzorni organ za pristojen za področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji je Informacijski Pooblaščenec Republike Slovenije (»IP RS«). Kadarkoli lahko prek komunikacijskih kanalov, kateri so objavljeni na njihovi spletni strani https://www.ip-rs.si oddate pritožbo glede obdelave vaših osebnih podatkov.

30. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo preučil v čim krajšem času in pritožnika obvestil o svojih ugotovitvah. Komisija si pridržuje pravico, da v primeru hujše kršitve iz sodelovanja izloči vsakega prosilca, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev so končne. Morebitni spori, ki bi nastali na podlagi sodelovanja v Objemu topline, se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

31. Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z Objemom topline pišite na e-naslov: objemtopline@studio-moderna.com ali po pošti na naslov: Studio Moderna d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, s pripisom za Dormeo - Objem topline.

32. Organizator bo družine in posameznike v stiski še naprej podpiral z donacijami preko dobrodelnih organizacij, s katerimi sodeluje. Vloge in prošnje posameznikov in družin, prejetih na e-naslov pomoc@studio-moderna.com, bomo posredovali pristojnim organizacijam, katerim bomo letno zagotovili določena sredstva za reševanje prošenj.

33. Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem 31.01.2020.