OBJEM TOPLINE

PRAVILA ZA SODELOVANJE PRI PRIDOBIVANJU DONATORSKIH SREDSTEV

1. Objem topline je družbeno odgovoren projekt, organiziran s strani podjetja Studio Moderna d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje (v nadaljevanju:»organizator«), ki za pravne osebe ureja način pridobitve donatorskih sredstev. Objem topline bo potekal od 18. junija 2012 do preklica.

2. Do sodelovanja in prejema donacije prek Objema topline so upravičene izključno pravne osebe, rezidenti Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljene za opravljanje nepridobitnih dejavnosti in bodo donatorska sredstva porabila v humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, športne, kulturne, ekološke namene (v nadaljevanju: »prosilci«).

3. Organizator bo vsak mesec v ta namen podaril skupno do 1.000 € (z DDV) trem prosilcem v denarju in/ali v naravi (izdelki blagovne znamke Dormeo) in/ali v drugi obliki, odvisno od dogovora s prosilcem in odvisno od projekta, zaradi katerega sodeluje (v nadaljevanju: »donacija«). V primeru donacije v naravi si organizator pridržuje pravico, da je skupna vrednost donacije višja od 1.000 € zaradi lažje oz. ustreznejše razdelitve sredstev.

4. Organizator želi čim bolj izključiti subjektivno izbiro, zato z družbeno odgovornim projektom Objem topline obiskovalcem spletne strani http://objemtopline.dormeo.net/ (v nadaljevanju: »obiskovalci«) omogoča, da sodelujejo v postopku izbora prejemnikov donacije. To pomeni, da lahko obiskovalci s podarjanjem objemov podprejo svoje prosilce, ki si po njihovem mnenju najbolj zaslužijo donacijo.

5. Prosilec se lahko za sodelovanje prijavi samo preko prijavnega obrazca, objavljenega na spletni strani http://objemtopline.dormeo.net/. Ob prijavi je potrebno navesti uradni naziv prosilca, njegov naslov, davčno številko, zakonitega zastopnika, številko transakcijskega računa, kontaktno osebo, njen e-naslov, razlog za prijavo in ime akcije oz. aktivnosti, za katero bodo sredstva porabljena v primeru, da bo prosilec upravičen do donacije. Poleg tega mora biti izraženo tudi strinjanje s pravili za sodelovanje.

6. Posamezni krog Objema topline se izvede le v primeru, da prijave dosegajo minimalno število sodelujočih, tj. vsaj 5 prijavljenih prosilcev donacije na en mesec. V nasprotnem primeru se že oddane in potrjene prijave avtomatsko prenesejo v naslednji mesec. Prosilci bodo o prenosu izbora prejemnikov donacije v naslednji mesec obveščeni na e-naslov, ki ga navedejo v prijavi, vsaj 2 dni pred začetkom sodelovanja.

7. Kontaktna oseba, navedena v prijavi, bo v roku 48 ur po oddaji prijave obveščena o prejetju prijave, obenem pa bo naprošena, da na e-naslov objemtopline@studio-moderna.com v roku treh (3) dni pošlje logotip v zahtevani obliki in povezavo do spletne strani prosilca. Če tega do roka ne prejmemo, se prijava ne šteje. V primeru, da prosilec nima logotipa in/ali spletne strani, mora to sporočiti na omenjeni e-naslov in prijava bo upoštevana.

8. Prijava mora biti izvedena do vključno 24. dne v tekočem mesecu, če želi prosilec sodelovati v Objemu topline naslednji mesec. Prijave po tem datumu se bodo štele kot izvedene v naslednjem mesecu, kar pomeni, da bo sodelovanje možno en mesec kasneje. Prosilec sodeluje v Objemu topline en koledarski mesec. V naslednjem mesecu sodeluje na podlagi nove prijave.

9. Obiskovalci bodo lahko vsak dan podarili po en objem vsakemu prosilcu. Za podarjanje objemov se mora vsak obiskovalec registrirati s svojim e-mailom, s čimer želimo preprečiti zlorabe pri podarjanju objemov. E-maila ne bomo uporabili v marketinške namene.

10. biskovalec lahko opravi registracijo, ko prvič podari objem s klikom na gumb »Podarjam objem«. V okno, ki se odpre, vpiše svoj e-mail, obkljuka strinjanje s pravili za sodelovanje in klikne gumb »Potrdi«. Na vpisani e-mail bo poslana elektronska pošta s povezavo, s klikom na katero bo obiskovalcu omogočeno podarjanje objemov tudi v prihodnje brez ponovne registracije (dokler ne zbriše »cookijev« oziroma »piškotkov«).

11. Objemi se podarjajo med vključno 1. in vključno zadnjim dnem v mesecu. Število podarjenih objemov bo vseskozi objavljeno na spletni strani Objema topline in se bo sproti osveževalo.

12. Sredstva, razpisana za posamezen mesec, bodo prejeli trije (3) prosilci z največ podarjenimi objemi. Razmerje podarjenih objemov določa razdelitev donatorskih sredstev, pri tem pa lahko prejemnik prejme največ 500 €.

13. Organizator bo po vsakem mesecu opravil analizo, s katero bo preveril morebitne nepravilnosti pri podarjanju objemov. V primeru ugotovljenih kršitev, ima organizator pravico izločiti vse neveljavne objeme.

14. Med neveljavne objeme se šteje objeme, podarjene s strani:
a. Osebe, ki je iz enega e-naslova za istega prejemnika podarila več objemov, kot je bilo število dni v mesecu: v tem primeru obvelja le toliko objemov, kot je bilo število dni v mesecu.
b. Osebe, ki je iz različnih e-naslovov za istega prejemnika podarila več objemov, kot je bilo število dni v mesecu: v tem primeru obvelja le toliko objemov, kot je bilo število dni v mesecu.
c. Osebe, ki je podarjala objeme s pomočjo neveljavnih e-naslovov (npr. naslovi začasnih e-poštnih servisov): v tem primeru izločimo vse objeme iz neveljavnih e-naslovov.
d. Več kot 5 oseb, ki glasujejo iz istega računalnika: v tem primeru se upošteva glasove le iz petih e-naslovov.
e. Avtomatskih mehanizmov glasovanja: vse take objeme se šteje za neveljavne in se jih izloči.
f. V primeru množičnih kršitev iz istega računalnika ali IP naslova, ima organizator pravico izločiti vse glasove iz tega računalnika ali IP naslova.

15. rejemniki donatorskih sredstev bodo v roku petih (5) delovnih dni po poteku obdobja iz prejšnje točke obveščeni o poteku izvedbe donacije. Prejemniki bodo objavljeni tudi na spletni strani Dormeo in Dormeo Facebook strani. V primeru, da prejemnik donacijo zavrne, se ta sredstva prenesejo v naslednji mesec.

16. Pogoj za prejem donacije je podpis donatorske pogodbe in posredovanje vsaj ene fotografije, s katero se izkaže prejem sredstev oz. za kaj so bila sredstva porabljena. S posredovanjem fotografij(e) se materialne avtorske pravice prenesejo na organizatorja in z njim povezane družbe, vključujoč pravico do reproduciranja in distribuiranja. Prenos pravic velja časovno in teritorialno neomejeno. Organizator in z njim povezane družbe lahko uporabijo fotografije in izjave delno ali v celoti v vseh prodajnih kanalih organizatorja in z njim povezanih pravnih oseb.

17. Če pride do nestrinjanja z obveznostmi iz točke 11., bo prejemnik izgubil pravico do donacije, njegovo mesto pa lahko zasede naslednji prosilec, ki je prejel največ objemov. Če pride do kršitve obveznosti po prejetju donacije pa mora prejemnik povrniti vrednost donacije oz. vrniti izdelke, ki jih je prejel kot donacijo.

18. primeru, da kateri izmed pogojev ni bil izpolnjen zaradi višje sile ali objektivnih razlogov, mora prejemnik, v kolikor se komisija strinja, da ima opravičljiv razlog, svoje obveznosti izpolniti takoj po preteku takšnega stanja, po dogovoru z organizatorjem. V nasprotnem primeru, ko tudi v najkrajšem možnem času te obveznosti niso bile izpolnjenje, a najkasneje v sedmih (7) dneh po preteku takšnega stanja, mora vrniti celotno vrednost donacije.

19. Za preglednost delovanja Objema topline skrbi komisija, ki jo sestavljajo Mojca Podrenik, Tatjana Demšar Pokorn in Anja Tehovnik.

20. V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil Objema topline, mu mora dati možnost zagovora, v katerem lahko pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil Objema topline s strani komisije le tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane točke pridobil s s striktnim upoštevanjem pravil Objema topline. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, bo njegova prijava izločena.

21. Prejemnik donatorskih sredstev se v obdobju 12 mesecev od prejema donacije ne more prijaviti za sodelovanje v Objem topline.

22. Prenos donacije na tretjega ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da prejemnik v določenem roku na naslovu organizatorja z ustreznimi dokumenti izkaže svoj nepridobitni namen za katerega je sodeloval v Objemu topline in ali način porabe prejete donacije. V primeru, da prejemnik tega noče storiti, izgubi pravico do donacije, taka donacija pa se nato lahko podeli drugemu prosilcu v Objemu topline.

23. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi Objema topline, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz prejete donacije oz. kot posledica rabe izdelkov, ki so predmet donacije. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove Objem topline. O tem mora prek spletne strani http://objemtopline.dormeo.net/, če je to potrebno, pa tudi na druge načine, obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z Objemom topline oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

24. Pravila za sodelovanje so dostopna na vpogled v pisni obliki pri organizatorju Studio Moderna d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana ter na spletni strani http://objemtopline.dormeo.net/. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila sodelovanja. Sprememba velja z dnevom objave. Prosilci, ki jih sprememba zadeva, bodo o njej obveščeni še isti dan.

25. Organizator bo podatke, ki jih bo pridobil od sodelujočih, uporabljal izključno za:

26. Organizator bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Organizator pridobljenih podatkov ne bo brez predhodnega soglasja posredoval ali razkril tretjim osebam.

27. Prosilec lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) prijave in sodelovanja v Objemu topline. Odstranitev prosilec zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov objemtopline@studio-moderna.com. V tem primeru se prosilec tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v Objemu topline.

28. V primeru, da želi biti prosilec kdajkoli pozneje izbrisan iz e-mail baze prejemnikov obvestil organizatorja, lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na spletno povezavo objemtopline@studio-moderna.com. Organizator, ki bo prejel zahtevo za odstranitev e-mail naslova iz baze, bo dosledno spoštoval vse tovrstne zahteve in dotični e-mail naslov nemudoma odstranil iz svoje baze.

29. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil pritožnika. Komisija ima pravico iz sodelovanja izločiti vsakega prosilca, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev so končne.

30. Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z Objemom topline pišite na e-naslov: objemtopline@studio-moderna.com ali po pošti na naslov: Studio Moderna d.o.o., Litostrojska 52, 1000 Ljubljana, s pripisom za Dormeo - Objem topline.

31. tudio Moderna d.o.o. bo družine in posameznike v stiski še naprej podpirala z donacijami preko dobodelnih organizacij, s katerimi sodeluje. Vloge in prošnje posameznikov in družin, prejetih na e-naslov pomoc@studio-moderna.com, bomo posredovali pristojnim organizacijam, katerim bomo letno zagotovili določena sredstva za reševanje prošenj.

32. Pravilnik stopi v veljavo z 19. 6. 2012.

33. Sprememba pravilnika stopi v veljavo z 23.7.2015